अकोला जिल्हा नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका  २०१६ ची अंतिम प्रभाग रचना, व्याप्ती व नकाशे

अंतिम प्रभाग रचना, व्याप्ती(मराठी) अंतिम प्रभाग रचना, व्याप्ती(ENGLISH)

नकाशे

बाळापूर
मराठी ENGLISH नकाशा
पातूर
मराठी ENGLISH नकाशा
अकोट
मराठी ENGLISH नकाशा
तेल्हारा
मराठी ENGLISH नकाशा
मूर्तिजापूर मराठी ENGLISH नकाशा